eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1366

NGC 1366
Objekt NGC 1366 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1366 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x0.9'
veľkosť: V=11.1m; B=12.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h33m53.6s; Dec= -31°11'36"
RedShift (z): 0.004106
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1366: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1366 : PGC 13197, ESO 418-10, MCG -5-9-13

Blízke objekty: NGC 1364, NGC 1365, NGC 1367, NGC 1368

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.