eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1364

NGC 1364
Objekt NGC 1364 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1364 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.7m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h34m59s; Dec= -9°50'20"
RedShift (z): 0.031288
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1364: na základe množstva červeného posunu (z) - 132.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1364 : PGC 13253

Blízke objekty: NGC 1362, NGC 1363, NGC 1365, NGC 1366

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.