eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1427

NGC 1427
Objekt NGC 1427 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1427 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 3.80'x2.6'
veľkosť: V=10.9m; B=11.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h42m19.2s; Dec= -35°23'34"
RedShift (z): 0.004630
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1427: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1427 : PGC 13609, ESO 358-52, MCG -6-9-21, FCC 276

Blízke objekty: NGC 1425, NGC 1426, NGC 1427A, NGC 1428

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.