eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1437A

NGC 1437A
Objekt NGC 1437A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1437A - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.5'
veľkosť: V=13.4m; B=14.0m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h43m2.1s; Dec= -36°16'23"
RedShift (z): 0.002955
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1437A: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1437A : PGC 13655, ESO 358-54, MCG -6-9-24, FCC 285

Blízke objekty: NGC 1436, NGC 1437, NGC 1437B, NGC 1438

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.