eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1438

NGC 1438
Objekt NGC 1438 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1438 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x0.9'
veľkosť: V=12.4m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h45m17.1s; Dec= -23°0'8"
RedShift (z): 0.005187
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1438: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1438 : PGC 13760, ESO 482-41, MCG -4-9-58

Blízke objekty: NGC 1437A, NGC 1437B, NGC 1439, NGC 1440

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.