eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1440

NGC 1440
Objekt NGC 1440 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1440 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.6'
veľkosť: V=11.6m; B=12.6m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h45m2.9s; Dec= -18°15'59"
RedShift (z): 0.005327
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1440: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1440 : PGC 13752, NGC 1442, NGC 1458, MCG -3-10-43, ESO 549-10

Blízke objekty: NGC 1438, NGC 1439, NGC 1441, NGC 1442

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.