eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1468

NGC 1468
Objekt NGC 1468 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1468 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h52m12.5s; Dec= -6°20'55"
RedShift (z): 0.032998
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1468: na základe množstva červeného posunu (z) - 139.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1468 : PGC 14004, MCG -1-10-45, NPM1G -06.0151

Blízke objekty: NGC 1466, NGC 1467, NGC 1469, NGC 1470

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.