eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1485

NGC 1485
Objekt NGC 1485 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1485 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x0.7'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h5m3.4s; Dec= 70°59'48"
RedShift (z): 0.003633
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1485: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1485 : PGC 14432, UGC 2933, MCG 12-4-10, CGCG 327-14, IRAS 03598+7051

Blízke objekty: NGC 1483, NGC 1484, NGC 1486, NGC 1487

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.