eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1524

NGC 1524
Objekt NGC 1524 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1524 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.9'
veľkosť: V=14.6m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h8m7.5s; Dec= -8°49'46"
RedShift (z): 0.033180
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1524: na základe množstva červeného posunu (z) - 140.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1524 : PGC 14515, NGC 1516A, MCG -2-11-17

Blízke objekty: NGC 1522, NGC 1523, NGC 1525, NGC 1526

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.