eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1523

NGC 1523
Objekt NGC 1523 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1523 - štyri hviezdičky v súhvezdí Mečiar
Typ: *4 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h6m11s; Dec= -54°5'16"
Iné mená objektu NGC 1523 : ESO 156-**39

Blízke objekty: NGC 1521, NGC 1522, NGC 1524, NGC 1525

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.