eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1521

NGC 1521
Objekt NGC 1521 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1521 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.70'x1.6'
veľkosť: V=11.4m; B=12.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h8m18.7s; Dec= -21°3'6"
RedShift (z): 0.014153
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1521: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1521 : PGC 14520, ESO 550-11, MCG -4-10-15

Blízke objekty: NGC 1519, NGC 1520, NGC 1522, NGC 1523

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.