eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1553

NGC 1553
Objekt NGC 1553 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1553 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 4.50'x2.8'
veľkosť: V=9.4m; B=10.3m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h16m10.6s; Dec= -55°46'46"
RedShift (z): 0.003602
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1553: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1553 : PGC 14765, ESO 157-17, AM 0415-555, IRAS 04150-5554

Blízke objekty: NGC 1551, NGC 1552, NGC 1554, NGC 1555

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.