eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1585

NGC 1585
Objekt NGC 1585 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1585 - galaxie v súhvezdí Rydlo
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h27m33s; Dec= -42°9'54"
RedShift (z): 0.015534
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1585: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1585 : PGC 15150, ESO 303-18, MCG -7-10-6, IRAS 04259-4216

Blízke objekty: NGC 1583, NGC 1584, NGC 1586, NGC 1587

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.