eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1583

NGC 1583
Objekt NGC 1583 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1583 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.7'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h28m20.7s; Dec= -17°35'46"
RedShift (z): 0.029183
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1583: na základe množstva červeného posunu (z) - 123.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1583 : PGC 15193, ESO 551-8, MCG -3-12-10, NPM1G -17.0162, PGC 15191

Blízke objekty: NGC 1581, NGC 1582, NGC 1584, NGC 1585

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.