eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1581

NGC 1581
Objekt NGC 1581 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1581 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.80'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h24m44.9s; Dec= -54°56'32"
RedShift (z): 0.005337
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1581: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1581 : PGC 15055, ESO 157-26, IRAS 04236-5503

Blízke objekty: NGC 1579, NGC 1580, NGC 1582, NGC 1583

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.