eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1580

NGC 1580
Objekt NGC 1580 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1580 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=13.5m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h28m18.4s; Dec= -5°10'45"
RedShift (z): 0.014233
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1580: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1580 : PGC 15189, MCG -1-12-11, IRAS 04258-0517

Blízke objekty: NGC 1578, NGC 1579, NGC 1581, NGC 1582

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.