eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1582

NGC 1582
Objekt NGC 1582 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1582 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: IV2p -
Uhlové rozmery: 24.00'
veľkosť: V=7.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h31m39s; Dec= 43°44'36"
Iné mená objektu NGC 1582 : OCL 407

Blízke objekty: NGC 1580, NGC 1581, NGC 1583, NGC 1584

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.