eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1626

NGC 1626
对象 NGC 1626 正好位于图片的中心.

NGC 1626 - 星系 在星座 波江座
类型: E4 - 橢圓星系
角度尺寸: 1.40'x0.8'
恒星的大小: V=13.6m; B=14.6m
表面亮度: 13.8 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 4h36m25s; Dec= -4°59'12"
红移 (z): 0.014954
从太阳距离 NGC 1626: 基于红移值 (z) - 63.2 MPC;
其他对象名称 NGC 1626 : PGC 15626, NGC 1621, MCG -1-12-35, NPM1G -05.0207

邻居的对象: NGC 1624, NGC 1625, NGC 1627, NGC 1628

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。