eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1626

NGC 1626
Objekt NGC 1626 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1626 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.8'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h36m25s; Dec= -4°59'12"
RedShift (z): 0.014954
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1626: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1626 : PGC 15626, NGC 1621, MCG -1-12-35, NPM1G -05.0207

Blízke objekty: NGC 1624, NGC 1625, NGC 1627, NGC 1628

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.