eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1627

NGC 1627
Objekt NGC 1627 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1627 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.5'
veľkosť: V=12.8m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h37m37.9s; Dec= -4°53'17"
RedShift (z): 0.012866
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1627: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1627 : PGC 15675, MCG -1-12-40, IRAS 04351-0459

Blízke objekty: NGC 1625, NGC 1626, NGC 1628, NGC 1629

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.