eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1628

NGC 1628
Objekt NGC 1628 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1628 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x0.4'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h37m36.1s; Dec= -4°42'57"
RedShift (z): 0.012359
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1628: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1628 : PGC 15674, MCG -1-12-39, IRAS 04351-0448

Blízke objekty: NGC 1626, NGC 1627, NGC 1629, NGC 1630-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.