eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1630-2

NGC 1630-2
Objekt NGC 1630-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1630-2 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.20'x0.1'
veľkosť: V=16.7m; B=17.5m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h37m14.2s; Dec= -18°54'22"
Iné mená objektu NGC 1630-2 : PGC 862277

Blízke objekty: NGC 1628, NGC 1629, NGC 1630-1, NGC 1631

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.