eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1645

NGC 1645
Objekt NGC 1645 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1645 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a/P -
Uhlové rozmery: 2.10'x0.9'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h44m6.3s; Dec= -5°27'54"
RedShift (z): 0.016345
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1645: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1645 : PGC 15903, MCG -1-13-2, NPM1G -05.0213

Blízke objekty: NGC 1643, NGC 1644, NGC 1646-1, NGC 1646-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.