eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1646-2

NGC 1646-2
Objekt NGC 1646-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1646-2 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h44m23.8s; Dec= -8°32'6"
RedShift (z): 0.016057
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1646-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1646-2 : 2ZW 22, near 56 Eri

Blízke objekty: NGC 1645, NGC 1646-1, NGC 1646-3, NGC 1647

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.