eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1682

NGC 1682
Objekt NGC 1682 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1682 - galaxie v súhvezdí Orión
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.9'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h52m19.7s; Dec= -3°6'19"
RedShift (z): 0.014657
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1682: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1682 : PGC 16211, MCG -1-13-28, NPM1G -03.0219

Blízke objekty: NGC 1680, NGC 1681, NGC 1683, NGC 1684

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.