eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1680

NGC 1680
Objekt NGC 1680 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1680 - galaxie v súhvezdí Maliar
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.5'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h48m33.7s; Dec= -47°49'0"
RedShift (z): 0.014397
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1680: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1680 : PGC 16058, ESO 203-4, IRAS 04471-4754

Blízke objekty: NGC 1678, NGC 1679, NGC 1681, NGC 1682

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.