eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1703

NGC 1703
Objekt NGC 1703 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1703 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x2.6'
veľkosť: V=11.3m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h52m51.9s; Dec= -59°44'34"
RedShift (z): 0.005090
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1703: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1703 : PGC 16234, ESO 119-19, AM 0452-594, IRAS 04521-5949

Blízke objekty: NGC 1701, NGC 1702, NGC 1704, NGC 1705

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.