eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1702

NGC 1702
Objekt NGC 1702 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1702 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.00'
veľkosť: V=12.5m; B=12.7m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h49m27.7s; Dec= -69°51'3"
Iné mená objektu NGC 1702 : ESO 56-SC8, in LMC

Blízke objekty: NGC 1700, NGC 1701, NGC 1703, NGC 1704

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.