eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1722

NGC 1722
Objekt NGC 1722 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1722 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 1.00'
veľkosť: V=13.2m; B=13.2m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h51m50.7s; Dec= -69°23'56"
Iné mená objektu NGC 1722 : ESO 56-SC12, in LMC

Blízke objekty: NGC 1720, NGC 1721, NGC 1723, NGC 1724

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.