eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1733

NGC 1733
Objekt NGC 1733 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1733 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=13.3m; B=13.7m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h54m4.8s; Dec= -66°40'58"
Iné mená objektu NGC 1733 : ESO 85-SC13, in LMC

Blízke objekty: NGC 1731, NGC 1732, NGC 1734, NGC 1735

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.