eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1735

NGC 1735
Objekt NGC 1735 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1735 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.60'
veľkosť: V=10.8m; B=10.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h54m19.7s; Dec= -67°5'59"
Iné mená objektu NGC 1735 : ESO 85-SC15, in LMC

Blízke objekty: NGC 1733, NGC 1734, NGC 1736, NGC 1737

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.