eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1736

NGC 1736
Objekt NGC 1736 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1736 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h53m1.6s; Dec= -68°3'12"
Iné mená objektu NGC 1736 : ESO 56-EN16, in LMC

Blízke objekty: NGC 1734, NGC 1735, NGC 1737, NGC 1738

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.