eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1737

NGC 1737
Objekt NGC 1737 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1737 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h53m57.8s; Dec= -69°10'28"
Iné mená objektu NGC 1737 : ESO 56-EN20, in LMC

Blízke objekty: NGC 1735, NGC 1736, NGC 1738, NGC 1739

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.