eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1740

NGC 1740
对象 NGC 1740 正好位于图片的中心.

NGC 1740 - 星系 在星座 獵戶座
类型: E-S0 -
角度尺寸: 1.50'x1.2'
恒星的大小: V=12.9m; B=13.9m
表面亮度: 13.6 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 5h1m54.7s; Dec= -3°17'45"
红移 (z): 0.013629
从太阳距离 NGC 1740: 基于红移值 (z) - 57.6 MPC;
其他对象名称 NGC 1740 : PGC 16589, MCG -1-13-46, NPM1G -03.0222

邻居的对象: NGC 1738, NGC 1739, NGC 1741A, NGC 1741B

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。