eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1740

NGC 1740
Objekt NGC 1740 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1740 - galaxie v súhvezdí Orión
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h1m54.7s; Dec= -3°17'45"
RedShift (z): 0.013629
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1740: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1740 : PGC 16589, MCG -1-13-46, NPM1G -03.0222

Blízke objekty: NGC 1738, NGC 1739, NGC 1741A, NGC 1741B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.