eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1748

NGC 1748
Objekt NGC 1748 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1748 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h54m23.7s; Dec= -69°11'6"
Iné mená objektu NGC 1748 : IC 2114, ESO 56-EN24, in LMC

Blízke objekty: NGC 1746, NGC 1747, NGC 1749, NGC 1750

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.