eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1782

NGC 1782
Objekt NGC 1782 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1782 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=10.5m; B=10.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h57m51.2s; Dec= -69°23'32"
Iné mená objektu NGC 1782 : ESO 56-SC36, in LMC

Blízke objekty: NGC 1780, NGC 1781, NGC 1783, NGC 1784

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.