eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1857

NGC 1857
Objekt NGC 1857 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1857 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Povozník
Typ: II2m -
Uhlové rozmery: 10.00'
veľkosť: V=7.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h20m5s; Dec= 39°20'36"
Iné mená objektu NGC 1857 : OCL 428

Blízke objekty: NGC 1855, NGC 1856, NGC 1858, NGC 1859

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.