eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1875

NGC 1875
Objekt NGC 1875 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1875 - galaxie v súhvezdí Orión
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h21m45.7s; Dec= 6°41'20"
RedShift (z): 0.030000
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1875: na základe množstva červeného posunu (z) - 126.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1875 : PGC 17171, MCG 1-14-31, CGCG 421-39, Arp 327, VV 169, HCG 34A

Blízke objekty: NGC 1873, NGC 1874, NGC 1876, NGC 1877

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.