eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1873

NGC 1873
Objekt NGC 1873 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1873 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 3.50'
veľkosť: V=10.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h13m55.7s; Dec= -67°20'4"
Iné mená objektu NGC 1873 : ESO 85-SC54

Blízke objekty: NGC 1871, NGC 1872, NGC 1874, NGC 1875

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.