eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1871

NGC 1871
Objekt NGC 1871 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1871 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 2.00'
veľkosť: V=10.1m; B=10.2m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h13m51.8s; Dec= -67°27'10"
Iné mená objektu NGC 1871 : ESO 56-SC85, in LMC

Blízke objekty: NGC 1869, NGC 1870, NGC 1872, NGC 1873

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.