eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1869

NGC 1869
Objekt NGC 1869 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1869 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 14.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h13m52s; Dec= -67°22'40"
Iné mená objektu NGC 1869 : ESO 85-SC55

Blízke objekty: NGC 1867, NGC 1868, NGC 1870, NGC 1871

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.