eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1868

NGC 1868
Objekt NGC 1868 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1868 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 3.90'
veľkosť: V=11.6m; B=12.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h14m36.5s; Dec= -63°57'18"
Iné mená objektu NGC 1868 : ESO 85-SC56, in LMC

Blízke objekty: NGC 1866, NGC 1867, NGC 1869, NGC 1870

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.