eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1867

NGC 1867
Objekt NGC 1867 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1867 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=13.4m; B=13.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h13m42.5s; Dec= -66°17'39"
Iné mená objektu NGC 1867 : ESO 85-SC53, in LMC

Blízke objekty: NGC 1865, NGC 1866, NGC 1868, NGC 1869

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.