eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1866

NGC 1866
Objekt NGC 1866 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1866 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 4.50'
veľkosť: V=9.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h13m39.1s; Dec= -65°27'56"
Iné mená objektu NGC 1866 : ESO 85-SC52, in LMC

Blízke objekty: NGC 1864, NGC 1865, NGC 1867, NGC 1868

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.