eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1866

NGC 1866
objekt NGC 1866 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1866 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t13m39.1s; Dec= -65°27'56"
Andre objektnavn NGC 1866 : ESO 85-SC52, in LMC

Naboobjekter: NGC 1864, NGC 1865, NGC 1867, NGC 1868

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.