eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1866

NGC 1866
Objekt NGC 1866 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1866 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 4.50'
magnitud: V=9.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h13m39.1s; Dec= -65°27'56"
Övriga namn på objektet NGC 1866 : ESO 85-SC52, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1864, NGC 1865, NGC 1867, NGC 1868

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.