eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1869

NGC 1869
objekt NGC 1869 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1869 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 14.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t13m52s; Dec= -67°22'40"
Andre objektnavn NGC 1869 : ESO 85-SC55

Naboobjekter: NGC 1867, NGC 1868, NGC 1870, NGC 1871

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.