eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1878

NGC 1878
Objekt NGC 1878 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1878 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.10'
magnitud: V=12.9m; B=13.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h12m51s; Dec= -70°28'18"
Övriga namn på objektet NGC 1878 : ESO 56-SC80, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1876, NGC 1877, NGC 1879, NGC 1880

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.