eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1888

NGC 1888
Objekt NGC 1888 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1888 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: SBc/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x0.8'
veľkosť: V=11.9m; B=12.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h22m34.4s; Dec= -11°30'1"
RedShift (z): 0.008112
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1888: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1888 : PGC 17195, MCG -2-14-13, Arp 123, IRAS 05202-1132

Blízke objekty: NGC 1886, NGC 1887, NGC 1889, NGC 1890

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.